hm…

asteroida2 napisał:

> Jeśli dotychczasowa produkcja spowodowa

> ła wzrost stężenia NF3 do 1 ppt, taka produkcja spowodowałaby wzrost tego stęże

> nia do 1 ppb (1 części na miliard). Wpływ cieplarniany takiej ilości NF3 w atmo

> sferze byłby około 25 razy mniejszy niż wpływ obecnego CO2. Czyli zredukowaliby

> śmy nasz wpływ o 96%.

1 ppb NF3 odpowiada 17 ppm CO2; jeśli założymy lifetime 15 lat to w ciągu 150 lat wyemitujemy „odpowiednik” 170 ppm CO2 (oszacowanie to nie uwzglednia innych niż NF3 carbon footprints)

dla porównania: „nasz wpływ” na stężenie CO2 w ciągu 260 lat wyniósł 112 ppm i wynikal nie tylko ze spalania paliw

Przy okazji: moc ogniw fotowoltaicznych to nie jest dobry wskaźnik- nie produkują one energii w nocy i przy zachmurzeniu